Izakhiwo ezitsha, iingxaki ezifanayo kusapho lwaseKhowa

Iminyaka emva kokuhlala kumzi odilikayo, usapho lakwaMbundana lwafuduselwa kwizakhiwo zethutyana ezathi ekubeni zingenambane zabe zisafana nqwa! nezo basuswe kuzo. Ngoku, olu sapho lunyanzelisa ngekhaya elisisigxina.

Luhleli exhaleni usapho lwaseKhowa kwiphondo iMpuma Koloni, nokhaya lwalo laadilika kunyaka uphelileyo kwaye luthi lungaphinda lujamelmane nengxaki efanayo kwizakhiwo zethutyana (amatyotyombe) olwafuduselwa kuzo. Ezi zakhiwo azikhonamgangathweni, kangangokuba olu sapho lunoloyiko lokuba ekuhambeni kwethuba zingangamelani neemeko zemozulu.

NgeyoMqungu (January) kunyaka ka-2020, eli phephandaba laapapasha inqaku ngosapho lakwaMbundana eKhowa kumaspala iSakhisizwe, noluhleli iminyaka engamashumi mamabini nesibhozo (28) kwisakhiso esisakubayiklinikhi enamagumbi amabini. Isakhiwo esidilikayo nesime emgxobozweni.

Nakubeni usapho lakwaMbundana belumana ukufakwa kuluhlu ngoluhlu lwabalindele ukwakhelwa izindlu kule minyaka idlulileyo, belusahlala kwesi sakhiwo sidilikayo, sineentanda, sigrumbeke naphantsi.

Related article:

Ngethuba olu sapho lwamalungu alishumi elinambini (12) ludilikelwa ziindonga kweyoMsintsi (September) kunyaka ophelileyo, umaspala waalwakhela amatyotyombe amathathu. Ubukhulu nobuncinane bala matyotyombe buphakathi kwee-square metre ezingamashumi amabini nane (24) ukuya kwezingamashumi amathathu (30), ezixabisa malunga ne-R64 441 ukuzakha, zibe zilindeleke ukuba zime iminyaka emalunga neshumi (10) kuphela. Ngelixa izindlu zesibonelelo sikarhulumente (RDP), ezakhiwe ngezitena nezibukhulu buzi- square metre ezingamashumi amane (40) zixabisa i-R116 000.

UPatricia Mbundana oneminyaka engamashumi amabini nantlanu (25) uthi: “Urhulumente umosha imali eninzi ngokwakha la matyotyombe endaweni yokusakhela izindlu zesigxina. Ukusisusa kwabo ekhaya, baathembisa ngokusakhela zingaphelanga iinyanga ezintathu kodwa ukuzakuthi ga! ngoku basathule.” 

Zintle, kodwa isengamatyotyombe

Nangona olu sapho ngoku lunekhaya olunamagumbi amathandathu, imeko yalo yentlalo ayikaphucuki. La matyotyombe awana-ceiling kwaye ayahexa kwakubhudla umoya.

Umama wabantwana abane uPatricia, nohlala nabantwana bakhe abane nonina uLindiwe onamashumi amahlanu nantandathu(56) iminyaka ubudala kwakhona uthe: “Asinguwo nonyaka sihlala kwezi zakhiwo, kodwa sekubonakala ukuba azizukuhlala xesha lide. Asikwazi nokutixa iminyango. Imvula iyangena ezants’ apha, amanzi adame ngaphakathi endlini. Kuyaband’ apha kwaye iqabaka inamathela elundongeni ebusuku ze amanzi ayo anyibilike, ehle ngodonga olu emini.

Kwezinye izakhiwo ezi zimbini kuhlala uMakazi kaPatricia uNonkoliso Mbundana onamashumi amahlanu nantathu (53) iminyaka ubudala nentombi yakhe uKhayakazi Mbundana onamashumi amabini nethoba (29) ubudala nabantwana bakaKhayakazi abathathu.

Youtube ngalinye linamagumbi amabini, alinagumbi langasese nelokuhlamba, akukhozimpompo nambane. Lulonke olu sapho lusebenzisa impompo enye ephandle kwaye lusebenzisa nendlwana kammelwane yangasese ukuzithuma. 

24 July 2021: Abahlali nezilwanyana eLokishini Endala, eKhowa banyanzeleka ukuba bachankcathe enyhunyhwini nasenkukumeni, imeko engekatshintshi oko iNew Frame yandwendwela le ndawo ngo-2019 ipapasha inqaku ngokunqongophala kwamanzi, umbane nezinye iinkonzo zikamaspala.

“Uyayibona le nto” kutsho uLindiwe Mbundana, esolatha iintanda edongeni. “Xa kushushu ke le ndlu uyatwezeka iphinde inciphe xa kubanda. Ezi ntanda uzibonayo zikho ngaphakathi nangaphandle.”

Iindonga kwezi zakhiwo azikhomgangathweni kangangokuba akukho nanto inokuxhonywa kuzo. Umaspala wathi akakwazi nokufakela neebhokisi zombane nokuba ezi ntsapho mazitsale umbane kubamelwane.

“Our neighbour has agreed. We use an extension cord and pay R50 per month,” said Lindiwe Mbundana. But this means the only appliances the family can have are a two-plate stove, kettle and a phone charger – no fridge or television sets.

ULindiwe Mbundana uthi “Silikhaya sinesivumelwano nomelwane wethu. Sitsal’ umbane kuye ngamashumi amahlanu eerandi (R50) ngenyanga”. Kodwa oku kuthetha ukuba usapho lakwaMbundana lunganestovu esincinane, iketile netshaja ye-phone kuphela — alunakubanesikhenkcezisi (fridge), nkqu! nomabonakude. 

Isisombululo sethutyana kwiingxaki ezisisigxina

UMarie Huchzermeyer wecandelo lokuyilwa kwezakhiwo nokucwangciswa kwazo kwiYunivesiti iWitwatersrand uthi la matyotyombe akhiwe njengendlela yokusabela kwingxaki yokuxinana kwamatyotyombe ngexesha lokuhlasela kwesifo iCovid-19, evuma nokuba “zizakhiwo ezinamagumbi amabini okanye ii-container”.

Uqhube wathi: “Xa sithetha ngezokungxamisekileyo, umaspala angathetheleleka ngokumisa ezi zakhiwo zethutyana, kodwa le imeko ayivakali ngokungathi isekelwe kwezokungxamisekileyo, koko yingxaki ekudala ikho. Kusenokwenzeka yiminyaka olu sapho lufaka isicelo sesibonelelo sendlu, lwamazisa nomaspala ngeengxaki olunazo.”

UHuchzermeyer waleke ngelithi: “Ukuba ukuphela kwento enokwenziwa ngumaspala okwangoku kukuseka ezi zakhiwo zethutyana, kumele usapho lakwaMbundana lwaziswe ngexesha elizakulihlala kuzo nokuba zicwangciso zini umaspala azenzayo ngeli thuba. Kungelishwa ke ukuba nakoomaspala abambaxa, ukuphuculwa kwamaphulo kubandakanya ulibaziseko oluninzi nokuba kungenzeka usapho olu luphele luhlala kwezi zakhiwo iminyaka emininzi.”

24 July 2021: UNonkoliso Mbundana, 53, noLindiwe Mbundana, 55, phambi kwekhaya labo elidilikileyo. Ngo-2019 olu sapho lwaachaza imeko yokwanda kwenyhunyhu oluhlala kuyo kwiNew Frame. Ukusuka ngoko lo mzi sele waadilika.

Ebuzwa ngekamva losapho lakwaMbundana, uBabalwa Metzlar ongumncedisi kwiofisi yeengcebiso ngezomthetho eKhowa uthe, “Akukabikho lizwi liphuma kumaspala ngenkqubela phambili kwimeko yosapho lakwaMbundana. Ixhala lam lelokuba ngamaxesha athile ehlotyeni, kuna isichotho apha. Ukuba uhlala kwindlu esele yonakele, ingadama lula ngamanzi ngaphakathi.”

Okwenza nzima imeko nangakumbi, esinye kwezi zakhiwo sele siqalile ukonakala. 

Ngenxa yokuba umaspala engabususanga ubugoxo besakhiwo esidala, khange kubekho ndawo yaneleyo yokubeka omathathu la matyotyombe kwisiza esinye. Elinye lakhiwe malunga neemitha ezimbini ukusuka kumzi kammelwane, nothe kamva waatsha wangqungqa. Lo mlilo urhawule udonga lwangaphandle kwesi sakhiwo sakwaMbundana, ushiya iqwakuqwaku lecangci elikuphela kwento ekhusela olu sapho.

Ingxaki yokutyulo isaqhubeka 

Ikhaya lakwaMbundana limi ezantsi kwilokishi endala yaseKhowa, Le ngingqi ikwithambeka apho imibhobho eyonakaleyo igqabhuka rhoqo! ikhuphela amanzi amdaka kwimizi esezantsi kwale lokishi, la manzi afika adame ngogwebu lwenyhunyhu. Oku sekuyiminyaka kusenzeka. 

Ingathi akukazukubakho siphelo nakule ngxaki yogutyulo lwalapha.

UBulelwa Ganyaza onguManejala kwicandelo lezonxibelelwano kuMaspala weSithili iChris Hani, odibanisa uMaspala weNgingqi iSakhisizwe uthi iqela elijongene nogutyulo kulo maspala “lihlala ligqogqa, litshintsha imibhobho egcweleyo” rhoqo! kuphuphuma imibhobho kule lokishi.

Uthi umaspala waliqala ngonyaka ka-2019 iphulo lokulungisa imibhobho eyophukileyo. Kwaye usaqhubeka nalo msebenzi.

UGanyaza waleke ngelithi, “Nangona kunjalo, eyonanto yenza imeko ibemaxongo ngakumbi kukuba kwaakhiwa imizi phezu kwemibhobho yelindle. Iqela elijongene nemisebenzi kamaspala liyibek’ esweni le ngingqi, lisebenzisa oomatshini bokuvuthela kule mibhobho namacingo xa kunyanzelekile.

Kodwa uMetzlar uthi iinyhunyhu zalo maspala zange zagutyulwa ngempumelelo kwaye sezabayinxalenye yale lokishi.

UMetzlar uqhube esithi “le nyhunyhu iya isanda. Uyazibonela nawe ukuba iqengqeleka okomlambo namhlanje.”

Related article:

Akukacaci ukuba usapho lakwaMbundana luyakuze lakhelwe indlu efanelekileyo ngumaspala. Isithethi sikaMaspala weNgingqi iSakhisizwe uNothando Sorasi sithembise ngokuphendula imibuzo esiyiphakamisileyo ngale meko kodwa sajika sehla nomcinga.

Ebutsheni beyeThupha (August), iphephandaba lengingqi licaphule uSodolophu woMaspala weSithili iChris Hani uWongama Gela esithi zingaphaya kwewaka namakhulu amabini (1200) iintsapho ezihlala kwizakhiwo zethutyana kulo maspala.

OkaGela uthi ngenxa yokuba ezi zakhiwo zityabula imali eninzi, umaspala ugqibe ekubeni anikezele ngeziza kuphela, ze iintsapho zizakhele amatyotyombe azo.

Oku kwenzeka nakubeni urhulumente wephondo iMpuma Koloni ephanzile ukuchitha izigidi ezingamakhulu amathathu namashumi amathathu nesibhozo zeerandi (R338m) kuhlahlo lwemali eyabelwe ulwakhiwo lwezindlu kulo nyaka uphelileyo. Le mali inyanzeleke ukuba ithunyelwe kwamanye amaphondo.

Ukuzakuthi ga! ngoku, urhulumente akanikezeli zinkonzo kusapho ngalunye oluhlala ematyotyombeni. Imigaqo yeSebe lezoZinziso loLuntu ithi kumele impompo nganye yamanzi isetyenziswe ziintsapho ezingamashumi amabini nantlanu (25), indlu yangasese nganye isetyenziswe ziintsapho ezintlanu. Le migaqo ayithethi nto kwaphela ngonikezelo lweenkonzo zombane.

24 July 2021: UOnele Mbundana, 5, phambi kodonga oluchachambileyo kumatyotyombe alikhaya lakhe eLokishini Endala, eKhowa. Nangona la matyotyombe akhiwe kunyaka ophelileyo, sele eqalile ukudilika.

Read the original article in English:

If you want to republish this article please read our guidelines.