Indlela uluntu olujongise ngayo ekutyeni nasemanzini

Umbutho wabasetyhini owaqala isitiya semifuno uphuhlisa ilali yawo kwaye wakha unxibelelwano phakathi kwabantu abacinga ngokufanayo emaphandleni eMpuma Koloni.

Kuye kwathi xa uphelelwa zizixhobo kunye nemali yokuqhubela phambili ikhitshi lesuphu, umbutho wabasetyhini eJekezi eNgqamakhwe, ilali ekwaNti nehlwempuzekileyo, malunga neekhilomitha ezili-130 ukusuka eMthatha eMpuma Koloni, kwafuneka ukuba ufumane ndlela-yimbi. Bekhokelwa ngumzabalazi uNosintu Mcimeli, baguqule ibala lomhlaba ongahoyekanga balenza isitiya semifuno.

UMcimeli, 44, waasungula umbutho wakhe ongenzi nzuzo, i-Abanebhongo Persons with Disabilities, ngoTshazimpuzi kunyaka ophelileyo ukuzama ukuncedisana nabahlali abangenamisebenzi nabathathe imihlala-phantsi, kunye nabantu abaphila nenkubazeko. Injongo yakhe yayikukufumana indlela yokuphila ngaphandle kokuxhomekeka kumancedo aphuma kwiintsapho zabo, abahlobo nabamelwane babo. Kodwa ikhitshi lesuphu awathi wakhuthaza abafazi basekuhlaleni ukuba baliqale, ukwenzela ukutyisa uluntu, labakhona iinyanga nje ezintandathu laphela.

UMcimeli nombutho wakhe wabasetyhini abathandathu basebenzela kwindlu eyayikade ingahlali mntu, abaye bona bayiguqula bayenza i-ofisi enegumbi lokugcina impahla. Phambi kokuba uMcimeli afumane imvume yokuyisebenzisa, indlu leyo yayisele ilala iibhokwe, iigusha neenkomo. Umnini-ndlu, osele ekhulile, uhlala eJekezi kodwa akukho namnye kusapho lwakhe obefuna ukuhlala kuyo, wabona kungcono ukuba isetyenziswe kunokuba idilike okanye yonakale. UMcimeli walungiselela ukuba icoceke ipeyintwe. Ngoku yindawo yokusebenzela efakwe impahla nefenishala abayiphiweyo: iidesika ezine, izitulo ezintlanu, ilaptop, umatshini wokushicelela nomakhal’ekhukhwini.

UMcimeli kunye nombutho wakhe baaqala ukutyala imbewu emva kwendlu, ekuqaleni konyaka. Abathandathu kubo bafumana umkromelo (i-voucher) we-R2 000 umntu ngamnye, eyayivela kumbutho wenzuzo yoluntu, i-Solidarity Fund, phantsi kweSebe lezoLimo. Ngokubambiseneyo, bakhulisa ikhaphetshu, ispinatshi, ibhitruthi, iminqathe netswele.

“Ekuqaleni, besingenawo amava kwicala lezolimo, singenayo nemali yokuwuqalisa umsebenzi. Ukunxibelelana nabanye abazabalazi kwiphondo kusincedile ukuba sihlahle indlela. Asifuni kuzenza ikheswa sisokola.”

UMcimeli uthi eyona nto ayijongileyo kukugcina umbutho uphila. Ngaphaya kwe- “care and awareness”, eyingalo ye-Abanebhongo, nokuzabalazela isidima sabantu abaphila nenkubazeko kwakunye nenkqubo yesitiya soluntu, uqhuba i-project yabantwana ekuthiwa yi-Agro Ecology.

Injongo kukufundisa ulutsha ngokubaluleka kokusebenzisa iindlela zendalo ukufezekisa iziphumo ezihle. “I-enviro gardening lilinge lokulwa intlupheko nentlekele yemozulu. Injongo yethu kukubona umzi ngamnye uzuza isitiya esiluhlaza kwiminyaka emibini ukuya kwemithathu ezayo. Eneneni, emva kokuba sifumene imbewu, siye sakwazi ukuncedisa izitiya ezimalunga ne-18 engingqini yethu,” utshilo.

“Emva kokufumana imikromelo, kwaye kwafuneka ukuba sithenge isitokwe esinjengombona, isondlo nesichumiso-mhlaba eMtiza Farming Store,” kutsho uMcimeli. Baye bathenga namantshontsho eenkukhu. “Ndawukhuthaza umbutho ukuba sahlulelane ngeenkukhu. Umntu ngamnye wafumana iinkukhu ezilishumi.

“Ngenxa yokuba i-project isentsha, asingxamanga. Ngapha koko, sifuna ukuyiqwalaselisisa. Xa izinto sezihamba ngaphandle kwamagingxi-gingxi, singayongeza nangefama yeenkukhu noba yeyehagu. Ndiyavuya ngokuya sikhula ngoba le-project ixhamlisa uluntu.”

UMcimeli uthi, kubo “Obona bunzima ngamanzi”. Izakhiwo zophuhliso lwamanzi ezonakalayo kwiindawo ezahlukeneyo kwiphondo, zishiye iintsapho ezininzi ngaphandle kwamanzi eminyakeni embalwa edlulileyo. Iimpompo zamanzi zikude kwaye azisaphumi manzi. Kukho iitanki zamanzi ezintathu emva kwe-ofisi yabo.

“Izigadla zamanzi azifane zize kweli cala. Amaxesha amaninzi, abahlali baxhomekeka kumanzi emvula. Xa iitanki zomile, asina ndlela-yimbi ngaphandle kokuba sikhe amanzi kwidama elikufutshane. Enyanisweni, sigqibela sisabelana ngamanzi nezilwanyana,” utsho ecacisa.

“Nangona isitiya sethu siya sibonisa iziqhamo, sisokola kakhulu ukufumana amanzi,” kutsho ilungu lombutho i-Abanebhongo uNomvuyiseko Jamjam, 52. “Sineetanki ezintathu ezingenamanzi ngaphakathi eyadini. Ukusukela nge-Lockdown, uninzi lwethu lusokole. Abantu bebehlala ezindlwini. Besisoyika ukosuleleka yintsholongwane ye-corona.

“Umhlaba esinawo mncinane kakhulu kodwa xa sifumana izixhobo, umhlaba ophangaleleyo, ipitsi lamanzi nayo yonke into esiyidingayo, sizakuqalisa ukuvelisela uluntu. Oku kuzakusinceda ukuba sixhase yonke imizi ngale mifuno esiyikhulisa kulo mhlaba. Iintloko zamakhaya amaninzi ngabantu abangomama, amanye amakhaya avaliwe. Ngoko ke, kufuneka sivuke sisebenzele iintsapho zethu.”

UMcimeli ubhengeza lo myalezo kwiindawo ezikufutshane, ekhuthaza abahlali bezo ndawo ukuba bathathe inxaxheba. “Sifuna ukuba nezinye iilali ezikufutshane zisondele, kodwa eyona nto siyidingayo zizithuthi. Abanye bethu baphila nenkubazeko, abakwazi ukufikelela kuyo yonke indawo. Le-project inakho ukukhula. Ndiyakholelwa kakhulu kuyo,” utsho.

‘Isidlo sangokuhlwanje’

“Ikhitshi lesuphu laba luncedo ngoba sasiphekela abantwana ngamaxesha eholide zesikolo,” kutsho uNothobile Mcimeli, osisizalwana esimgama sika Nosintu Mcimeli. Ngexesha lesidlo sasemini, abantwana babeqokelelana kufuphi nathi, belindele ukutya. Xa siphelelwa yi-grosari, umntu ngamnye wayesiza nento anayo endlwini ukongeza kulo nto sinayo. Omnye eze namafutha, omnye ityiwa, omnye umgubo wesuphu, omnye itswele, itumato, njalo-njalo. Xa udibanisa nomngqusho okanye ipapa, abantwana bayonwaba. Bayatya, abagxeki nto. Xa bona bonwabile, nathi siyonwaba. Yeyona nto inkulu esakhe sayizama leyo.”

USisanda Mbilini, 40, naye usebenza kuso isitiya. “Xa sivunile, sibanakho ukuthengisa imifuno ngamaxabiso afikelelekayo. Into emnandi yinto yokuba samkela noba yimalini umntu othengayo asinika yona. Nokuba ingange R10, asiyali. Xa uyidibanisa imali, inceda ekuthengeni imbewu kwakhona. Intokunayo, abo bantu bangenandlela yokuthenga, sibapha simahla.”

Ukwabelana ngesivuno ngoluhlobo kuyabanceda abantu abangenayo imali yokuthenga ezivenkileni.

UNobandla Mbilini, 74, unabazukulwana abalithoba. Nangona enesiduko esinye, akazalani noSisanda. Uthi i-Abanebhongo idlala indima ebalulekileyo yokubhengeza umyalezo kuluntu kwaye uyakuvuyela ukuba abengomnye wabantu abaxhamlayo kweli nyathelo. “Ndiyaluthanda ulimo. Le nto yenziwa ngaba bafazi inkulu. Ngalo msebenzi wabo onzima, sifumana isivuno esitsha se-spinatshi nekhaphetshu, njalo-njalo. Umntwana wam uzakusilungiselela isidlo sethu sangokuhlwanje,” kutsho uMbilini.

U-Amanda Mbilini, 29, nokhathalela umakhulu wakhe, uthi umakhulu wakhe uyasokola ukufikelela eklinikhi afumane amayeza akhe, aye nasedolophini afumane inkam-nkam ngoba akakwazi kakuhle ukuhamba. “Kufuneka ndiqiniseke ukuba umama utya kakuhle, ahlambe aqwalasele izidingo zakhe. Njengomnye wabantu abavela kwiintsapho ezisokolayo kule ngingqi, umbutho usincede ukuba sisivale isikhewu. Sinokufumana imifuno esemitsha kuwo,” utsho.

Amanzi oluntu

UMcimeli akazange akwazi ukuzibamba iinyembezi ngomhla we-27 kuCanzibe, xa efumana iindaba ezimnandi ezivela kwinkampani yabucala.

“Emva kwamatyeli odliwano-ndlebe endawenza ngenyanga yeThupha, apho ndandicela amanzi oluntu, UThixo uwuphendule umthandazo wam. Namhlanje, inkampani ethile indivile yasifezekisa isithembiso sayo. Bafike apha eJekezi, apha eNgqamakhwe, basenzela ipitsi lamanzi.

“Eneneni, ipitsi lamanzi kwakufaneleke ukuba lifakwe e-project’ini ye-Abanebhongo, kodwa emva kokuthethana nabo sabona ingumbono omhle ukuba likwazi ukusetyenziswa nguye wonke umntu. Njengangoku lifakelwe ngaphakathi esikolweni ukuze likhuseleke. Lo nto ithetha ukuba isikolo kwakunye nabahlali bazakuxhamla kulo. Aba bantu sebesiphethe kakuhle kakhulu,” kutsho uMcimeli.

Ngoku aba basetyhini balungiselela ukufudukela kumhlaba onobukhulu obungangebala lebhola.Lo mhlaba woluntu wawungumhlaba wookhokho babo, bazakuwusebenzisa ngendlela efanayo.

Inguqulelo ngu Nana Zajiji.

Related article:

If you want to republish this article please read our guidelines.